Idees clau

  • El manteniment dels jardins i espais verds consta de diverses tasques que es realitzen habitualment i que haurem de tenir presents.
  • La temporalitat i la freqüència de les tasques són dos criteris que marcaran la programació del manteniment.
  • Els recursos materials per realitzar les tasques de manteniment podran ser assignats a cada colla o brigada o ser compartits. Cada opció tindrà els seus avantatges i inconvenients, per la qual cosa s’escollirà segons diversos aspectes.
  • Serà necessària la figura d’un responsable de la maquinària, que vetllarà pel manteniment i l’organització.
  • La senyalització de les feines s’ha de realitzar seguint les actuacions pertinents per evitar riscos en la zona de treball i la zona d’afectació.
  • Per programar caldrà prioritzar les tasques. A més, haurem de partir d’una visió genèrica fins a acotar-la a un calendari anual, mensual i setmanal.
  • Com més detallada sigui la programació, menys incidències es produiran i més fàcil serà gestionar-les en cas que es donin.
  • L’ordre de treball i l’albarà de feina són dos documents que serviran per comunicar per escrit de forma clara les tasques de manteniment per desenvolupar i les realitzades, i per fer constar informació diversa.
  • Cal evitar al màxim possible les incidències que sorgeixen amb caire urgent. Cal ser-ne conscient per redirigir-les i controlar-les. Això serà de gran utilitat en un futur si, a més, les podem incorporar a la programació habitual.
  • El servei de manteniment també podrà ser realitzat per empreses externes, que caldrà controlar mitjançant el plec de criteris tècnics.