4. Exercicis i casos pràctics

A continuació s’exposen exercicis i casos pràctics per resoldre durant el transcurs de la classe.

Exercicis de senyalització

Exercici 1: En el croquis que es presenta d’un exemple de parc urbà, la brigada del municipi, integrada per un oficial primer i dos operaris, ha de realitzar les tasques següents:

 • Segar la gespa
 • Retallar la tanca vegetal per les tres cares
 • Aplicar tractament herbicida a la zona de sauló
 • Esporgar branques seques dels arbres situats a la zona de sauló

Tenint en compte aquests condicionants, expliqueu com situaríeu les senyalitzacions per desenvolupar cada feina i com us repartiríeu les tasques.

Exercici 2: En el mateix espai verd anterior, indiqueu a on estacionaríeu el vehicle i discutiu-ne els motius.

Cas pràctic 1: Assignació de personal segons tipologia de feines per realitzar

En un municipi de 12.000 habitants es disposa de brigada pròpia de jardineria formada per: un oficial primer; un oficial segon i dos peons de jardineria (quatre treballadors en total). Disposen de dos vehicles per desplaçar-se.

Tasques que s’han de desenvolupar durant una setmana: segar 6 espais verds de 1.500 m² de gespa cada un, retallar una tanca vegetal de Photinia red robin d’1,5 m d’alçada i 35 m de llargada, revisar l’estat dels sistemes de reg dels 6 espais anteriorment descrits, escarificar la gespa de 3 dels espais anteriorment descrits i adobar la gespa dels 3 espais que s’han escarificat.

Sense tenir en compte la maquinària de què pots disposar i. per tant, escollint la que creguis convenient, les preguntes a fer són:

 • Com organitzaries els equips? De quantes persones disposaries a cada colla? Què has tingut en compte?
 • Quin ordre i quina prioritat donaries a cada una de les feines? Faries un plantejament de programar a cada treballador una tipologia de feina o per categories professionals?
 • Quina maquinària escolliries (la que es vulgui, sense limitacions)?
 • Com ho plantejaries a l’hora de traspassar aquesta informació a la persona que ha de desenvolupar la feina (ordre de treball)?
 • Quina informació creus important a l’hora de retornar la feina executada (albarà de feina)?

Cas pràctic 2: Assignació de recursos

En un municipi de 25.000 habitants, es disposa de tres brigades de manteniment; cada una d’elles està formada per un oficial segon i dos auxiliars de jardineria (en total tres oficials segons i sis auxiliars de jardineria), més un oficial primer que els coordina.

Tenint en compte que tenen repartit el municipi per zones i no per tipologies de treball (és a dir, cada brigada té assignats uns espais verds i jardins determinats i hi realitza la totalitat de les tasques de manteniment), respon a les preguntes següents:

 • De quina maquinària creus que hauria de disposar cada equip? I de quantes unitats de cada una d’elles?
 • De quines eines manuals creus que hauria de disposar cada equip?
 • De quina maquinària creus que hauria de disposar de manera compartida? Per què?
 • Com organitzaries el manteniment habitual de la maquinària pròpia de cada brigada? I de la maquinària d’ús compartit?

Cas pràctic 3: Assignació d’espais i feines

En un municipi de 38.000 habitants, es disposa de cinc brigades de manteniment; dues d’elles estan formades per un oficial primer i dos auxiliars de jardineria, i les altres tres brigades estan formades per un oficial segon i tres auxiliars de jardineria (en total, dos oficials primers, tres oficials segons i tretze auxiliars de jardineria), més un oficial primer que els coordina i realitza tasques de suport i un tècnic municipal que coordina el servei de jardineria.

Tenint en compte que el municipi és dispers en superfície i té molts espais verds i jardins dispersos, sense un parc central més important, respon a les preguntes següents:

 • Com organitzaries el municipi? Com el dividiries, per zones o per tipus de feina? És a dir, a cada brigada li assignaries una zona del municipi i de la zona assignada realitzaria totes les tasques, o bé l’organitzaries per tipologies de feina?
 • Quin tipus de vehicle assignaries a cada equip?
 • De quina maquinària bàsica creus que hauria de disposar cada equip i de quantes unitats de cada una d’elles per a les dues opcions que es plantegen?
 • Com organitzaries el manteniment habitual de la maquinària pròpia de cada brigada? I de la maquinària d’ús compartit?
 • Quines feines creus que hauria de tenir assignades de manera habitual l’oficial primer que coordina les brigades (cap de brigades)?
 • Com creus que s’hauria de realitzar la feina de traspàs d’informació del tècnic al cap de brigada i d’aquest als caps de colla? És necessari a l’inici de la jornada concretar les tasques? Intenta raonar les respostes.