Glossari

Albarà de feina: document que recull les feines ja executades, finalitzades. En un albarà de feina, a més de la tasca que s’ha realitzat, s’hi poden indicar altres elements, com la maquinària, els materials que s’han utilitzat, l’equip humà o el temps que s’ha destinat.

Escocell: clot que es fa al voltant d’un arbre, de dimensions variades (habitualment de forma quadrada o rectangular) i que, entre altres, té la funció de retenir l’aigua.

Freqüència de les feines: fa referència al temps entre repeticions de la mateixa feina.

Ordre de treball: document que indica quines feines es programen per un període de temps; habitualment, “ordre de treball setmanal” o “ordre de treball diari”. A l’ordre de treball també s’hi poden indicar altres elements, com quina maquinària és necessària per desenvolupar la feina, quins materials són necessaris o l’ordre en què s’ha de realitzar.

Parterre: superfície delimitada on habitualment es planta vegetació arbustiva o vivaç.

Programació: fa referència a l’organització de les diverses feines de jardineria. Per realitzar la programació de les tasques es té en compte la freqüència de cada una d’elles, així com la temporalitat i els recursos de què es disposa. També es pot parlar, en lloc de programació, de planificació.

Programació anual / mensual / setmanal: també es pot parlar de planificació anual / mensual / setmanal.

Recursos humans: fa referència al personal de què es disposa per realitzar les diverses feines de manteniment. També s’ha de tenir en compte la categoria professional i el saber fer del personal de què es disposa.

Recursos materials: fa referència a la maquinària, les eines, el material vegetal (llavors, arbustos, arbres), etc. de què es disposa per realitzar les diverses feines de manteniment.

Retallatanques: màquina que s’utilitza per realitzar la tasca de tallar les tanques arbustives.

Sauló: arena que té l’origen en la descomposició dels granits.

Sorra rentada: àrid molt fi que ha estat triturat, rentat i classificat, de textura gruixuda, amb baix contingut en fins i alt contingut en sorra.

Tal·lús: superfície que es troba en pendent.

Tasques de jardineria: fa referència a les diverses feines de manteniment que es realitzen per a un correcte estat dels espais verds i jardins.

Tisores pneumàtiques: tisores d’esporga que funcionen connectades a un compressor que els proporciona la força per realitzar el tall.

Ull de perdiu: àrid provinent de gravera natural, amb una granulometria d’entre 4 i 8 mm i amb tonalitats de diversos colors.

Vivaces: les plantes vivaces són aquelles que viuen més de dos anys; també es coneix com a vegetació perenne.