El cicle de la formació

Introducció

La formació contínua és un instrument al servei de les organitzacions per aconseguir un millor nivell de prestació de serveis (o de qualitat del producte) a la comunitat, pretén fer l’organització més eficaç i més eficient, per la qual cosa cal actuar sobre els i les professionals que exerceixen les diverses tasques i funcions.

La finalitat d’aquest manual és oferir als equips de formació una visió global del procés del cicle formatiu, des de l’anàlisi de necessitats fins als diferents tipus d’avaluació que ens podem plantejar, sense oblidar la importància de disposar d’un pla de formació que comprengui diferents estratègies d’intervenció per millorar les competències tècniques, organitzatives i transversals dels professionals.

La dinàmica de treball necessària per tirar endavant un pla de formació és complementària o paral·lela a la que faríem servir per organitzar una acció formativa concreta. En tots dos casos cal:

  • Conèixer el col·lectiu al qual ens adrecem, fer-ne una bona segmentació…
  • Fer una anàlisi de necessitats de formació, que pot ser prescriptiva o col·laborativa.
  • Dissenyar una acció formativa o un conjunt d’accions (pla de formació) per respondre a les necessitats detectades.
  • Organitzar la logística d’aquestes accions.
  • Atendre el/la formador/a intern/a o extern/a, que és la figura clau de l’acció formativa.
  • Vetllar perquè es produeixi una bona impartició i els aprenentatges siguin aplicables al lloc de treball.
  • Avaluar l’acció formativa, amb el tipus d’avaluació previst, així com avaluar el pla de formació.
  • Disposar d’una sèrie d’indicadors que ens permetin continuar.
  • Enfortir la cultura de la formació a l’organització.

Les estratègies d’intervenció per formar una persona o un col·lectiu poden ser molt diverses, poden adoptar formats molt diferents, per la qual cosa no és convenient fer una associació simplista entre formació i «curs». Les organitzacions poden afavorir l’aprenentatge informal a través de la creació d’equips de treball o a través d’altres mecanismes com les comunitats de pràctica, poden impulsar la formació interna i, com és obvi, també fer ús de l’oferta formativa que diferents operadors posen al seu servei.

Totes aquestes fases, totes aquestes consideracions, si bé no necessàriament en aquest ordre, són analitzades en aquest manual per tal de donar suport als equips de formació.

Pujar