El cicle de la formació

3. Disseny d’una acció formativa

3.1. Components del disseny i el desenvolupament

Tot i que la informació sobre una acció formativa ha de ser única i inequívoca, pot tenir diferents nivells en funció de cada document i de l’ús al qual està destinat. Com es pot veure al quadre següent la informació és més global a la fitxa tècnica i molt més concreta a la programació de sessions.

La fitxa tècnica recull la informació bàsica de l’acció formativa. La seva finalitat és la comunicació de l’oferta formativa. Normalment es fa pública per diferents mitjans i s’adreça a tots els col·lectius. En aquest cas cal identificar quina és la formació bàsica que cal oferir i que ha de servir per despertar l’interès.

El pla docent recull la presa de decisions sobre l’acció formativa i amplia la informació de la fitxa tècnica. El pla docent és una eina del formador/a però també és un instrument útil al participant ja que estableix les «regles del joc» d’aquell programa, li avança quins objectius persegueix, com haurà de fer la feina i com serà avaluat.

La programació de sessions recull la seqüència de treball que es portarà a terme a l’acció formativa; és un instrument del formador/a que hauria de conèixer l’organització abans de la impartició.


Components Fitxa tècnica Pla docent Programació de sessions
Títol Títol de l’acció formativa.
Canal i modalitat S’indica el canal (presencial, en línia o semipresencial) i la modalitat (taller, curs, seminari, conferència, tutoria personalitzada...).
Durada Durada global. Durada, indicant la de cada canal de manera diferenciada. Si és el cas, es fa èmfasi en la durada de cada sessió presencial i dels períodes en línia.
Calendari i horari Calendari i horari.
Destinataris Col·lectiu o grup funcional al qual s’adreça. Adaptada al grup concret de participants inscrits.
Requisits Requisits que cal complir per inscriure’s a aquesta AF: pot formar d’un itinerari, pot ser el nivell avançat d’una temàtica, pot demanar anys d’experiència en la realització d’una funció, etc. Activitat diagnòstica per assegurar que el grup reuneix els requisits demanats.
Objectius Objectius generals. Objectius generals i específics. Objectius generals i específics relacionats amb els continguts i la proposta d’activitats, i agrupats per sessions.
Continguts Continguts o programa general. Continguts o programa detallat. Detall del programa per sessions.
Competències Competències organitzatives, tècniques o transversals amb les quals està relacionada l’acció formativa.
Metodologia Com es portarà a terme l’activitat a l’aula, tipus d’agrupament, nivell i fórmules de participació. Proposta d’activitats concreta per a cada sessió, rol del formador/a i rol dels participants.
Avaluació Nivell d’avaluació: assistència, aprenentatge, transferència..., què s’avaluarà i com s’avaluarà. Instruments que es faran servir per a l’avaluació, tipus d’avaluació i evidències que s’espera recollir.
Material Documents facilitats als participants amb diferent finalitat. Materials concrets necessaris per dur a terme les activitats de cada sessió, ja siguin aportats pel formador/a o pels participants.
Equipament d’aula Distribució del mobiliari de l’aula i equipament tècnic necessari.
Formador/a Presentació breu amb la formació i l’experiència vinculada a la temàtica.

El disseny constitueix un projecte global, tots els seus components estan interrelacionats i la presa de decisions sobre un component condiciona les decisions que haurem de prendre sobre els altres. Alguns components són clau: el perfil i l’homogeneïtat dels participants, els objectius d’aprenentatge, la proposta d’activitats…

3.2. El participant (i el grup de participants)

A la formació contínua l’eix de l’acció formativa és el participant, la persona que es forma, el grup…, i tant el disseny d’una acció formativa concreta com la impartició han de tenir en compte aquest principi. Hi ha tot un seguit de preguntes que podem formular per esbrinar com és el grup de participants al qual ens adrecem:

3.3. El nucli del disseny: objectius, continguts i activitats

L’efectivitat del procés de formació requereix una correlació entre els objectius d’aprenentatge que volem que assoleixi el participant, els continguts seleccionats i la proposta d’activitats.

Objectius formatius

Finalitat de la formació: què volem aconseguir:

 • Establir connexions clares entre els objectius i les experiències al lloc de treball.
 • Redactar els objectius en termes mesurables.
 • Identificar clarament els tipus d’objectius: 1. Què han de saber (coneixement). 2. Què han de saber fer (habilitat). 3. Com ho han de fer (actitud).
 • Comprovar la coordinació entre objectius, continguts i activitats.
 • Contrastar els objectius amb el tipus d’avaluació i els instruments previstos.

Continguts

Són la matèria primera de l’acció formativa i s’estableixen a partir dels objectius següents:

 • Elaborar un índex, un temari o un programa abans de començar a desenvolupar la matèria.
 • Efectuar una distribució temporal dels continguts tenint en compte la seva importància.
 • Partir dels continguts més rellevants i significatius.
 • Connectar els continguts amb el lloc de treball, per exemple amb l’anàlisi de casos.
 • Diferenciar els continguts segons la tipologia: conceptual, procedimental o actitudinal.

Activitats

Com aconseguirà el participant assolir els objectius fixats.

 • Tenir present la importància de l’APRENDRE FENT (learning by doing).
 • Prendre consciència que les activitats més participatives requereixen més temps.
 • Tenir en compte la importància del feedback per consolidar aprenentatges.
 • Plantejar activitats de dificultat creixent vinculades amb el lloc de treball.
 • L’objectiu perseguit condiciona el tipus d’activitat més adequat.

La metodologia es veu reflectida a la dinàmica de l’aula (física o virtual) a través del rol, les funcions i les tasques del docent i dels participants, de les formes d’agrupament, de com gestionem el temps i la participació, dels productes que volem elaborar i que constituiran les evidències dels aprenentatges, etc.

3.4. L’avaluació com a peça determinant del disseny

Des del punt de vista del formador, l’avaluació pot ser: inicial (diagnòstica), formativa (de procés) i sumativa (final).


Tipus d’avaluació Característiques
Inicial (diagnòstica)
 • Permet conèixer el punt de partida del grup de participants.
 • Permet al formador adaptar el seu pla de treball.
Formativa
 • Permet conèixer la marxa de l’acció, del grup i de cada participant, i fer les adaptacions necessàries, donar suport addicional, etc.
Sumativa
 • Permet conèixer els resultats de la formació; és el millor feedback de cara al redisseny de l’acció formativa.

Des del punt de vista de l’organització (segons el model de Kirkpatrick, complementat per Pilar Pineda), podem avaluar: la coherència pedagògica, la satisfacció, l’aprenentatge, la transferència i l’impacte.


Nivells d’avaluació Característiques
Coherència
 • Fa èmfasi en l’anàlisi dels components del disseny de l’acció formativa.
Satisfacció
 • Recull la percepció dels participants respecte de l’acció formativa, normalment a través d’un qüestionari.
Aprenentatge
 • Mesura el grau d’aprenentatge assolit pels participants i ho fa a través d’evidències que mostren aquest aprenentatge.
Transferència
 • Mesura l’aplicació d’allò après al lloc de treball.
 • Requereix l’ús d’indicadors.
 • S’ha de portar a terme entre 3 i 6 mesos més tard.
Impacte
 • Mesura els canvis produïts a l’organització.
 • Requereix aïllar el component formació de les altres variables.

El nivell d’avaluació condiciona el disseny de l’acció formativa ja que exigeix programar els moments de l’avaluació, preparar els instruments necessaris, disposar del temps, efectuar el feedback pertinent, etc. Els tres nivells que presentem aquí són perfectament compatibles.


Tipus d’avaluació Què volem avaluar i amb quins instruments
Satisfacció Es porta a terme en finalitzar l’acció formativa.
Habitualment es fa servir un qüestionari tancat amb alguna pregunta oberta.
En realitat estem avaluant el/la formador/a i l’organització.
En general, aporta poc valor afegit i té un caràcter molt subjectiu.
Aprenentatge Es pot plantejar en diferents moments, contrastant el punt inicial i final de cada participant (amb un test pre i post), a través de l’avaluació contínua i també en finalitzar l’acció formativa.
Per a l’avaluació contínua cal tenir en compte que hi ha activitats d’aprenentatge que també poden ser activitats d’avaluació.
L’avaluació de l’aprenentatge requereix proves que han de ser objectives. A la formació contínua es poden fer individualment o en petit grup.
Les proves (tipus examen) s’han de descartar, cal optar per l’elaboració de petits projectes d’aplicació, plans de millora, memòries d’actuació, carpeta d’aprenentatge, etc.
El feedback al participant és molt important ja que reforça el seu aprenentatge i és un reconeixement a la seva feina.
Transferència S’ha d’efectuar entre tres i sis mesos després de finalitzar l’acció formativa.
Requereix un treball previ de recollir indicadors per poder comparar entre la situació al lloc de treball abans i després de fer la formació.
L’avaluació de la transferència mesura l’aplicació d’un determinat aprenentatge al lloc de treball (no és una enquesta demorada de satisfacció).
És necessari disposar de proves dels canvis generats com a conseqüència de l’acció formativa.

3.5. Material de suport a la formació

Habitualment distingim entre el material i els recursos de suport al docent, i el material i els recursos de suport als participants. I és important tenir en compte que no són el mateix ni tenen la mateixa funcionalitat.

MATERIAL DE SUPORT AL DOCENT
 • Són els materials i els recursos que el docent fa servir per reforçar la seva intervenció.
 • Poden ser presentacions multimèdia (PowerPoint, Prezzi, etc.), imatges o vídeos, etc.
 • Aquest material sovint no és el més idoni per lliurar als participants (excepte quan serveix de guia per seguir una intervenció).
MATERIAL DE SUPORT ALS PARTICIPANTS

El seu ús és diferent en funció del canal. A la formació presencial, és complementari a la intervenció del docent. A la formació no presencial, sovint substitueix la intervenció del docent.

 • Aspectes formals: la presentació dels materials és molt important; cal tenir en compte:
  • Oferir índexs (lineals, temàtics…).
  • Llenguatge correcte, i adequat als interlocutors.
  • Atractiu i comprensible, pel que fa als elements gràfics que ofereix.
  • Incorporar els elements bàsics de la imatge corporativa.
 • Diversitat de materials i recursos
  • Hi ha una gran varietat de recursos que podem fer servir, alguns creats per formació i d’altres que no. Poden ser publicacions, jocs, audiovisuals, etc.
  • A Internet podem trobar materials i recursos molt variats i útils per a la formació (vídeos a Youtube; píndoles formatives tipus MOOC, etc.).
  • Cal que els materials que fem servir respectin la llei de propietat intel·lectual.
  • Per facilitar-ho alguns porten el segell de Creative Commons.
  • També és possible fer servir recursos i aplicacions que ens ajudin a preparar els materials.
  • També hi ha eines gratuïtes per afavorir l’intercanvi d’informació, la comunicació i el treball col·laboratiu.
 • Intencionalitat formativa: cal dotar d’intencionalitat formativa els materials de suport al participant. Què vol dir intencionalitat formativa:
  • Els materials estan contextualitzats.
  • El participant sap per què se li recomanen.
  • Disposen d’apartats que en faciliten la lectura: organitzadors previs, il·lustracions, gràfiques i exemples, resums i glossari, propostes d’aplicació…
  • Que es poden consultar fàcilment.
  • Que demanen un esforç congruent amb la durada de l’acció formativa.

En funció del canal (presencial, semipresencial, en línia, centre recursos…), de l’estratègia (formació interna, autoformació…) i de la modalitat (taller, seminari, conferencia…) necessitarem un tipus de material formatiu o un altre.

Presencial

Material complementari o d’aprofundiment que pot aportar fins i tot propostes d’aplicació al lloc de treball. Caldria lliurar-lo als participants amb anterioritat i el/la formador/a hi hauria de fer referència durant la sessió.

No presencial (semipresencial o en línia)

En aquest cas el material substitueix, en part o totalment, al formador/a i ha de respondre a una seqüència formativa clara. Tant el material concret com l’acció formativa requereixen un disseny formatiu específic centrat en l’activitat del participant; una part important d’aquest és el necessari feedback que cal donar.

Pot incloure blocs conceptuals, exercicis i activitats, pautes per a l’elaboració d’un projecte, proves test, casos per analitzar a través del fòrum, etc.

El material pot tenir diversos suports: text, àudio, vídeo, videoconferència, aplicatius, etc.

Centre de recursos

Requereix una gran diversitat de materials adaptats als diferents perfils professionals i organitzats formant itineraris. Aquest material ha de disposar de guies d’ús, de manera que l’usuari sigui tan autònom com sigui possible, així com de sistemes d’autocorrecció. Pot ser un centre físic o virtual, ja que a través de la xarxa es pot accedir a incomptables recursos formatius. El centre de recursos pot disposar d’un sistema de tutoria reactiva.

Espai personalitzat d’aprenentatge (PLE, EVA…)

Una fórmula senzilla consisteix a convertir l’escriptori de l’ordinador en una eina per a la consulta de materials i recursos diversos que farem servir quan ho requereixin les tasques habituals. Poden ser diccionaris, traductors, FAQ, repositoris, espais de comunicació i interacció, directoris, etc.

ALGUNES APLICACIONS DELS MATERIALS I RECURSOS FORMATIUS
 • Proporcionar informació, com a base del procés formatiu.
 • Guiar l’aprenentatge: els materials han d’ajudar a organitzar la informació, a relacionar coneixements, a crear-ne de nous i aplicar-los.
 • Exercitar habilitats, a través d’una proposta d’exercicis i habilitats (amb ordinador o sense), mitjançant tècniques com el portafoli, plantejant dinàmiques participatives i jocs de rol, etc.
 • Motivar: és essencial fomentar l’interès. El material didàctic sempre ha de resultar atractiu i motivador per als usuaris.
 • Fer conscient el participant del seu propi aprenentatge, a través de diferents tipus de proves, o de llistes de control, fent ús de tutorials i simuladors, etc. Prendre consciència del propi aprenentatge és el factor més motivador en formació.
 • Proporcionar exemples, pautes i models, bones pràctiques: ofereixen entorns per a l’observació, l’exploració i l’experimentació.
 • Facilitar recursos i aplicatius que facilitin la seva feina: poden anar reforçats a través de tutorials.
 • Personalitzar la formació: el disseny formatiu hauria de permetre que el participant faci seus els recursos mitjançant espais o materials addicionals com ara notes, apunts, ampliacions, plans d’acció, etc. En aquest sentit resulta útil la tècnica del portafoli o carpeta d’aprenentatge.
 • Fomentar l’aplicació al lloc de treball, a través de propostes de millora, plans d’acció individuals, possibilitat de consulta posterior, compartir l’experiència i el resultat, etc.
 • Etc.

3.6. Selecció de formadors o de proveïdors

Una acció formativa es dissenya i s’imparteix amb la finalitat de millorar l’organització mitjançant la capacitació professional dels seus treballadors. Així doncs, hi ha un destinatari directe (el/la treballador/a) i un destinatari indirecte (l’equip, l’àrea o departament, l’organització). Les dues visions o les dues mirades són igualment importants.

Al llarg del procés de disseny i impartició d’una acció formativa l’organització pot perdre el control sobre les decisions fins a arribar a moments crítics que poden fer malbé la feina prèvia feta.

El/La formador/a, el/la tutor/a, és la figura clau d’una acció formativa, al marge del canal, la modalitat o la metodologia.

Tot i que pot semblar que l’opció del formador intern és la més interessant a causa del valor afegit que pot aportar, no sempre és possible ni viable. En primer lloc perquè és una tasca secundària i de vegades la seva funció principal pot ser contraproduent; en segon lloc perquè no tenim un nombre de persones per formar que la justifiqui, i, finalment, pel cost indirecte que pot suposar. D’altra banda, el formador extern, o l’organització proveïdora, pot aportar a la formació una mirada externa que resulti clarificadora (com treballen en altres organitzacions, quines noves tendències estan sorgint, etc.) i l’intercanvi amb professionals d’altres organitzacions, del mateix sector o d’un altre…, pot permetre trencar estereotips o trobar solucions que, d’entrada, hauríem descartat.


Formador intern

Ens pot aportar més valor afegit:

 • Eficiència en costos i en temps.
 • Coneixement de l’organització.
 • Coneixement del públic destinatari.
 • Flexibilitat i adequació al dia a dia.

Li hem de demanar:

 • Habilitats de formació i comunicació.
 • Un sòlid coneixement de la matèria.

Li hem d’oferir:

 • Suport i reconeixement.
 • Formació de formadors.

Formador extern (consultor-freelance)

Pot aportar:

 • Actualització permanent en àrees o temàtiques especialitzades.
 • Accés a habilitats i experiències no disponibles en l’organització.
 • Objectivitat i imatge de prestigi (de cara als participants).
 • Noves metodologies i tecnologies.
 • Disponibilitat i professionalitat.

Li hem de demanar:

 • Compromís amb els resultats a mitjà i llarg termini.
 • Adaptació al context de l’organització.

Organització proveïdora externa

Pot aportar:

 • Un catàleg ampli de formació a través de diversos canals.
 • Formació estàndard i a mida.
 • Especialistes en metodologies diverses.
 • Reconeixement i acreditació, en alguns casos.
 • Possibilitat de treballar «claus en mà».

Li hem de demanar:

 • Compromís amb els resultats a mitjà i llarg termini.
 • Adaptació al context de l’organització.

Rols o funcions que pot exercir l’expert intern (i també l’extern) que no es limiten només al rol de formador o formadora:


Consultor/a Dissenyador/a Docent Tutor/a Expert/a en continguts Avaluador/a
Detecta les necessitats de formació i les tradueix en una acció formativa. Dissenya l’acció formativa tenint en compte l’estratègia, el canal, la modalitat, la metodologia, etc. Elabora el pla docent. Imparteix l’acció formativa, que pot haver dissenyat ell o no. A partir del pla docent elabora la programació de sessions. Imparteix l’acció formativa a través del campus virtual. Una acció que pot haver dissenyat ell o no. A partir del pla docent elabora la seqüència d’impartició. Elabora els materials del curs, i la proposta d’activitats i d’avaluació, però pot impartir-lo o no. De vegades, en alguns nivells de l’avaluació (transferència) l’avaluador/a potser no és la persona que ha impartit l’acció formativa.

El/La formador/a gestiona els components de l’acció formativa atenent diverses variables: la finalitat, els participants, la complexitat dels continguts, el calendari, etc.

El disseny i la impartició dependrà del canal triat (presencial, en línia…), de la modalitat (taller, seminari…), de la metodologia més pertinent, etc.

Tot i que cal garantir la congruència entre tots aquests components, n’hi ha alguns que són més importants o que en condicionen la resta: els objectius, els continguts, les activitats, l’avaluació…

3.7. La formació a mida

Cal diferenciar entre la formació de catàleg i la formació a mida. De vegades una acció formativa estàndard pot fer-se en un centre de treball concret per a un grup de participants d’una mateixa organització, però això tampoc no és formació a mida. Aquesta estratègia requereix una anàlisi prèvia de la situació que es vol tractar, i dels participants que assistiran, per als quals cal fixar uns objectius determinats i dissenyar un programa de continguts i una metodologia perfectament adaptats. Sense aquest disseny previ i sense l’avaluació corresponent no podem parlar de formació a mida.


Plec de condicions elaborat per l’organització Proposta - Compromís del formador/a o del proveïdor de formació
 • El plec es pot lliurar a més d’un proveïdor, i analitzar i acceptar la proposta més adient.
 • Aspectes que ha de contenir el plec:
  • Descripció de la situació problemàtica que cal resoldre a través de la formació a mida.
  • Públic destinatari: llocs de treball, perfil professional, condicions de treball, localització geogràfica...
  • Antecedents del col·lectiu i de la situació: formació prèvia, dificultats, etc.
  • Facilitar la documentació necessària relacionada amb aquesta situació.
  • Calendari idoni per portar a terme la intervenció.
  • Implicació de l’equip directiu i dels responsables del col·lectiu afectat.
  • Resultats esperats.
 • L’organització pot tenir previst un pressupost aproximat per portar a terme la intervenció formativa (encara que no el faci públic).
 • L’organització ha de facilitar la màxima col·laboració i suport al proveïdor contractat.
 • La proposta ha de recollir el seu «saber fer» o «saber com» relacionats amb intervencions similars, així com una relació de clients i projectes efectuats al sector o a sectors afins.
 • A més, la PROPOSTA ha de contenir:
  • Els instruments i la metodologia que farà servir per traduir la situació problemàtica en una necessitat formativa concreta, si no és prou clara.
  • La proposta d’intervenció formativa, amb un nivell de detall suficient.
  • L’equip tècnic que la portarà a terme.
  • Un cronograma que reculli el disseny previ i el desenvolupament.
  • Un sistema que faciliti el control de la situació per part de l’organització.
  • Els materials que es faran servir.
  • Com s’avaluarà tant el procés com el resultat, que ha d’incloure l’aplicació posterior al lloc de treball.
  • Un pressupost.
  • Un compromís de respectar les dades i la informació facilitada per l’organització.
 • La col·laboració amb l’organització ha de ser estreta i compromesa.

Pujar