El cicle de la formació

Idees clau

  • Un pla de formació és la resposta organitzada i sistemàtica a les necessitats de formació detectades en una organització. També és un instrument que ha de permetre alinear les competències professionals amb les línies estratègiques marcades per la direcció.
  • Les necessitats de formació dels professionals poden ser percebudes o no, actuals o futures, individuals o col·lectives, tècniques o organitzatives…
  • El procés de detecció de necessitats requereix l’ús de fonts diverses, documentals i personals, per a les quals cal fer servir diferents instruments en funció de la diversitat del col·lectiu al qual ens adrecem, del volum i de l’orientació que li vulguem donar.
  • Un pla de formació també és un instrument de la gestió del coneixement, per a la qual cosa ha de plantejar estratègies formatives diverses, ha de comptar amb les possibilitats de la formació interna, amb experts de l’organització, etc.
  • Una acció formativa concreta s’ha de dissenyar tenint en compte les necessitats i els interessos dels participants. Quan hi ha més d’una edició d’una acció formativa, amb diferents formadors, cal disposar d’un pla docent que garanteixi l’homogeneïtat de la impartició.
  • La metodologia i les activitats proposades pel formador/a han d’estar estretament relacionades amb la realitat dels participants, han de partir del que ja saben i de la seva experiència, han d’implicar propostes de millora que es puguin aplicar al seu lloc de treball.
  • El pla de formació ha de fer referència a l’avaluació i establir de quines accions formatives n’avaluarem l’aprenentatge i de quines la transferència (si és el cas). Lògicament, l’avaluació de la satisfacció s’hauria de portar a terme en el 100% dels casos.
  • El pla de formació pot contenir una sèrie d’accions formatives que obeeixen a diverses motivacions. Cal detectar les que estan relacionades amb les línies estratègiques o amb projectes clau i fer-ne un seguiment més acurat.
  • Al llarg del cicle de formació hi ha moments clau que cal tenir detectats, i sobre els quals cal exercir un control més exhaustiu, de manera que puguem garantir els resultats esperats. Per exemple, la comunicació de les accions formatives concretes, la inscripció de les persones idònies, la selecció del formador/a, les activitats proposades en funció dels objectius establerts, el tipus d’avaluació que es portarà a terme, l’anàlisi dels resultats obtinguts, etc.
Pujar